Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.adwokatgieron.pl

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych:

1.     Informacje ogólne
Operatorem Serwisu www.adwokatgieron.pl oraz Administratorem danych osobowych jest Michał Gieroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Michał Gieroń Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200, ul. Rynek 35, NIP 8733145201,
Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:
– Przez dane dobrowolnie pozostawione w formularzach.
– Przez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki typu cookie (tak zwane “ciasteczka”).

2.     Cele przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi dostarczania informacji handlowych o świadczeniach własnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi niezbędną przesłankę świadczenia wyżej wymienionej usługi.
2. Dane osobowe przetwarzane w innych celach każdorazowo wymagają udzielenia odrębnej zgody poprzez aktywne działanie Użytkownika po uprzednim poinformowaniu o celu, czasie i zakresie przetwarzania.
3. Wypełniając cel, w szczególności marketing bezpośredni produktów lub usług, przy poszanowaniu praw i wolności użytkownika, Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym w okresie do 5 lat od ostatniej aktywności właściciela danych w zarejestrowanym zbiorze lub do czasu wycofania zgody.

3. Informacje w formularzach i przekazywanych informacjach

1. Serwis gromadzi dane udostępnione dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis ma prawo zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu czy adres IP).
3. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
4. Dane wpisane w formularz mogą posłużyć jako zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez właściwy urząd powołany do ochrony danych osobowych.
5. Dane wpisane w formularz są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, przykładowo do dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. W zależności od procesów związanych z rodzajem obsługi Administrator może przekazywać dane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu. W przypadku dostawy produktów dane przekazywane są kurierom lub operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy. W przypadku realizacji obsługi użytkownika (zapytania i roszczenia) dane udostępniane są podmiotom realizującym wsparcie we wskazanym zakresie.
7. Ponadto, dane wpisane w formularz mogą zostać udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę techniczną niektórych usług – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o właścicielu rejestrowanej domeny do właściwych podmiotów pełniących rolę operatorów domen internetowych, serwisów zajmujących się płatnościami lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE